Понедељак, 26. Децембар 2016.

Одељење за урбанизам, грађевинарство и послове управног надзора

 

ОГЛАС О ПОНОВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ ЗА ДЕО НАЦРТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КЛАДОВА

 ЈАВНИ ПОЗИВ - ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА за изградњу пољопривредног газдинства Текија,кп.бр.394/2 КО Текија

Документација урбанистичког пројека:

 1. ИЗВОД ИЗ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ - БОЛБОТИНОВИЋ
 2. КОПИЈА ПЛАНА - БОЛБОТИНОВИЋ
 3. НОВА ИНФ О ЛОКАЦИЈИ
 4. Ситуација 500 - оверена
 5. УСЛОВИ - ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
 6. УСЛОВИ ДИСТРИБУЦИЈА
 7. УСЛОВИ ЈЕДИНСТВО
 8. УСЛОВИ КОМУНАЛАЦ, ЗАВОД ЗА ЗАСТИТУ СПОМЕНИКА, НАЦИОНАЛНИ ПАРК

Графички део:

 1. Граница
 2. НАЦРТ-тематска 03_пољ_земљисте-извод из просторног.плана
 3. НАЦРТ-тематска 03_пољ_земљисте-ппппн
 4. Намена 1
 5. Нивелација и регулација 1
 6. Намена
 7. Нивелација 2
 8. Синхрон план инфраструктуре
Идејно решење:

Тekst urbanistickog projekta


Оглас о излагању на јавни увид Нацрт измене и допуне ПГР Кладово

ГРАФИЧКИ ДЕО:

 1. Кат топ план са границом
 2. Постојећа намена листа а
 3. Постојећа намена листа б
 4. Планирана  намена листа а
 5. Планирана  намена листа б
 6. Подела на урбанистичке целине
 7. Функционални ранг саоб. инфраструктуре
 8. Саобраћај готово лист а
 9. Саобраћај готово лист б
 10. Водоснабдевање лист а
 11. Водоснабдевање лист б
 12. Електро лист а
 13. Електро лист б
 14. Спровођење плана

 

ТЕКСТ

 1. Садржај нацрт Измена ПГР Кладово
 2. Координате тачака
  1. Прилог  1
  2. Прилог  2
  3. Прилог  3

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТАу насељу Мала Врбица


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е    o  Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта „Инвестиционо одржавање објекта Зграда културе Пд+Пр,улица Дунавска на кп.бр.3933 КО Кладово,територија општине Кладово 


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину


ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОД. – СЛУЖБА НАДЗОРА – ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО 


ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА за  изградњу породичних стамбених објеката на кп.бр.4639/1 и 4640 KО Kладово


Обавештење за јавност, заинтересоване органе и организације да за ПРОЈЕКАТ – Станица за снабдевање горивом моторних возила на КП 3735 КО Кладово НИЈЕ потребна израда проценe утицаја на животну средину.


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ преузмите ОВДЕ.


ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016. ГОД. – СЛУЖБА НАДЗОРА – ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО


 

ПОТВРДA урбанистичког пројекта за доградњу  колективне стамбене зграде спратности По+Пр+3+Пк на КП 4237 КО Кладово

 


 

 URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA (Po+P+4), NA KP.BR. 4216 I 4217 KO KLADOVO možete preuzeti OVDE.


 

На основу члана 210. и 209. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ, број 33/97и 31/2001 и „Службени гласник РС“, број30/2010) и члана 3. став 10. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“ бр. 113/2015) Општинска управа Кладово доноси З А К Љ У Ч А К о исправци грешке у писању бројева у решењу о грађевинској дозволи број: ROP-KLA-81-CPI-1/2016, заводни број: 351-35/2016-III-04 од 22.02.2016.године.

 

 


 Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за доградњу  колективне стамбене зграде спратности По+Пр+3+Пк на КП 4237 КО Кладово можете скинути ОВДЕ.


 

ПРОГРАМ  УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА  ЗА II КВАРТАЛ 2016.год.(16.03.2016.)

Одељење за урбанизам,грађевинарство и послове управног надзора – Грађевинска инспекција,а на основу члана 172. Став 2.Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/2009,81/2009,81-2009-испр.,64/2010-одлука УС,24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС,50/2013-одлука УС,98/2013-одлука УС,132/2014 и 145/2014) и Правилника  о поступку и садржини програма уклањања објеката(„Сл.Гласник РС“, број 27/2015), сачињава:ПРОГРАМ  УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА  ЗА II КВАРТАЛ 2016.год.


ПЛАН     УКЛАЊАЊА   ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2016.год.(16.03.2016.)

Одељење за урбанизам,грађевинарство и послове управног надзора – Грађевинска инспекција,а на основу члана 172. Став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/2009,81/2009,81-2009-испр.,64/2010-одлука УС,24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС,50/2013-одлука УС,98/2013-одлука УС,132/2014 и 145/2014) и Правилника  о поступку и садржини програма уклањања објеката(„Сл.Гласник РС“, број 27/2015), сачињава:ПЛАН     УКЛАЊАЊА   ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2016.год.Р А Н И   Ј А В Н И   У В И Д ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ КЛАДОВА (“Сл. лист општине Кладово”, бр. 6/2013)


Обавештење : Захтев број: 350-9/2014,за потврђивање Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта (По+П+4) на кп.бр. 4101 КО Кладово


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТА


ПОТВРДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ДОГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА По+П+2 У КЛАДОВУ НА КП.БР.4241 КО КЛАДОВО


ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО(31.12.2015.)


Локалне административне таксе


ПРОГРАМ  УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА  ЗА I КВАРТАЛ 2016.год.(16.12.2015.)

Одељење за урбанизам,грађевинарство и послове управног надзора – Грађевинска инспекција,а на основу члана 172. Став 2.Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/2009,81/2009,81-2009-испр.,64/2010-одлука УС,24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС,50/2013-одлука УС,98/2013-одлука УС,132/2014 и 145/2014) и Правилника  о поступку и садржини програма уклањања објеката(„Сл.Гласник РС“, број 27/2015), сачињава:ПРОГРАМ  УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА  ЗА I КВАРТАЛ 2016.год.


ПЛАН     УКЛАЊАЊА   ОБЈЕКАТА ЗА I КВАРТАЛ 2016.год.(16.12.2015.)

Одељење за урбанизам,грађевинарство и послове управног надзора – Грађевинска инспекција,а на основу члана 172. Став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/2009,81/2009,81-2009-испр.,64/2010-одлука УС,24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС,50/2013-одлука УС,98/2013-одлука УС,132/2014 и 145/2014) и Правилника  о поступку и садржини програма уклањања објеката(„Сл.Гласник РС“, број 27/2015), сачињава:ПЛАН     УКЛАЊАЊА   ОБЈЕКАТА ЗА I КВАРТАЛ 2016.год.


З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

 

 Одбацује се Захтев број: 353-91/2015-III-04 од 19.11.2015.године који је поднет од стране ЈП дирекције за изградњу „Кладово“ из Кладова улица 22.септембра број 18за издавање Локацијских услова за изградњу нисконапонске мреже за потребе напајања електручном енергијом  , на катастарској парцели број 3383/3 и 3348/130 КО Корбово,због неиспуњености формалних услова за даље поступање по истом. 


З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

  Одбацује се Захтев број: 353-92/2015-III-04 од 19.11.2015.године који је поднет од стране ЈП дирекције за изградњу „Кладово“ из Кладова улица 22.септембра број 18за издавање Локацијских услова за изградњу прикључног далековода  10кв , на катастарској парцели број 3383/3 и 3348/130 КО Корбово,због неиспуњености формалних услова за даље поступање по истом.


З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

 Одбацује се Захтев број: 353-93/2015-III-04 од 30.10.2015.године који је поднет од ЈП ЕПС ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВОза издавање Локацијских услова за изградњу стуба за електронске сирене и усмерену антену за обавештавање и узбуњивање од поплавног таласа, на катастарској парцели број 2204/1 КО Велика Врбица,због неиспуњености формалних услова за даље поступање по истом.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Обједњена процедура