Понедељак, 26. Децембар 2016.

Одељење за урбанизам, грађевинарство и послове управног надзора

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТАу насељу Мала Врбица


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е    o  Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта „Инвестиционо одржавање објекта Зграда културе Пд+Пр,улица Дунавска на кп.бр.3933 КО Кладово,територија општине Кладово 


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину


ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОД. – СЛУЖБА НАДЗОРА – ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО 

 


МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД:

 -Излагање на рани увид измене и допуне плана генералне регулације Кладва 13.12.2017.год.

- Графички приказ:

- Општи део

- Текст


ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА за  изградњу породичних стамбених објеката на кп.бр.4639/1 и 4640 KО Kладово


Обавештење за јавност, заинтересоване органе и организације да за ПРОЈЕКАТ – Станица за снабдевање горивом моторних возила на КП 3735 КО Кладово НИЈЕ потребна израда проценe утицаја на животну средину.


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ преузмите ОВДЕ.


ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016. ГОД. – СЛУЖБА НАДЗОРА – ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО


 

ПОТВРДA урбанистичког пројекта за доградњу  колективне стамбене зграде спратности По+Пр+3+Пк на КП 4237 КО Кладово

 


 

 URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA (Po+P+4), NA KP.BR. 4216 I 4217 KO KLADOVO možete preuzeti OVDE.


 

На основу члана 210. и 209. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ, број 33/97и 31/2001 и „Службени гласник РС“, број30/2010) и члана 3. став 10. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“ бр. 113/2015) Општинска управа Кладово доноси З А К Љ У Ч А К о исправци грешке у писању бројева у решењу о грађевинској дозволи број: ROP-KLA-81-CPI-1/2016, заводни број: 351-35/2016-III-04 од 22.02.2016.године.

 

 


 Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за доградњу  колективне стамбене зграде спратности По+Пр+3+Пк на КП 4237 КО Кладово можете скинути ОВДЕ.

  1. ИЗМЕНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КЛАДОВА (део насеља Југово)

  2. ГРАНИЦЕ ПЛАНА

  3. ИЗМЕНА ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА

  4. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА


 

ПРОГРАМ  УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА  ЗА II КВАРТАЛ 2016.год.(16.03.2016.)

Одељење за урбанизам,грађевинарство и послове управног надзора – Грађевинска инспекција,а на основу члана 172. Став 2.Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/2009,81/2009,81-2009-испр.,64/2010-одлука УС,24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС,50/2013-одлука УС,98/2013-одлука УС,132/2014 и 145/2014) и Правилника  о поступку и садржини програма уклањања објеката(„Сл.Гласник РС“, број 27/2015), сачињава:ПРОГРАМ  УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА  ЗА II КВАРТАЛ 2016.год.


ПЛАН     УКЛАЊАЊА   ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2016.год.(16.03.2016.)

Одељење за урбанизам,грађевинарство и послове управног надзора – Грађевинска инспекција,а на основу члана 172. Став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/2009,81/2009,81-2009-испр.,64/2010-одлука УС,24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС,50/2013-одлука УС,98/2013-одлука УС,132/2014 и 145/2014) и Правилника  о поступку и садржини програма уклањања објеката(„Сл.Гласник РС“, број 27/2015), сачињава:ПЛАН     УКЛАЊАЊА   ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2016.год.Р А Н И   Ј А В Н И   У В И Д ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ КЛАДОВА (“Сл. лист општине Кладово”, бр. 6/2013)


Обавештење : Захтев број: 350-9/2014,за потврђивање Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта (По+П+4) на кп.бр. 4101 КО Кладово


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТА


ПОТВРДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ДОГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА По+П+2 У КЛАДОВУ НА КП.БР.4241 КО КЛАДОВО


ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО(31.12.2015.)ПРОГРАМ  УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА  ЗА I КВАРТАЛ 2016.год.(16.12.2015.)

Одељење за урбанизам,грађевинарство и послове управног надзора – Грађевинска инспекција,а на основу члана 172. Став 2.Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/2009,81/2009,81-2009-испр.,64/2010-одлука УС,24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС,50/2013-одлука УС,98/2013-одлука УС,132/2014 и 145/2014) и Правилника  о поступку и садржини програма уклањања објеката(„Сл.Гласник РС“, број 27/2015), сачињава:ПРОГРАМ  УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА  ЗА I КВАРТАЛ 2016.год.


ПЛАН     УКЛАЊАЊА   ОБЈЕКАТА ЗА I КВАРТАЛ 2016.год.(16.12.2015.)

Одељење за урбанизам,грађевинарство и послове управног надзора – Грађевинска инспекција,а на основу члана 172. Став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/2009,81/2009,81-2009-испр.,64/2010-одлука УС,24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС,50/2013-одлука УС,98/2013-одлука УС,132/2014 и 145/2014) и Правилника  о поступку и садржини програма уклањања објеката(„Сл.Гласник РС“, број 27/2015), сачињава:ПЛАН     УКЛАЊАЊА   ОБЈЕКАТА ЗА I КВАРТАЛ 2016.год.


З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

 

 Одбацује се Захтев број: 353-91/2015-III-04 од 19.11.2015.године који је поднет од стране ЈП дирекције за изградњу „Кладово“ из Кладова улица 22.септембра број 18за издавање Локацијских услова за изградњу нисконапонске мреже за потребе напајања електручном енергијом  , на катастарској парцели број 3383/3 и 3348/130 КО Корбово,због неиспуњености формалних услова за даље поступање по истом. 


З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

  Одбацује се Захтев број: 353-92/2015-III-04 од 19.11.2015.године који је поднет од стране ЈП дирекције за изградњу „Кладово“ из Кладова улица 22.септембра број 18за издавање Локацијских услова за изградњу прикључног далековода  10кв , на катастарској парцели број 3383/3 и 3348/130 КО Корбово,због неиспуњености формалних услова за даље поступање по истом.


З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

 Одбацује се Захтев број: 353-93/2015-III-04 од 30.10.2015.године који је поднет од ЈП ЕПС ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВОза издавање Локацијских услова за изградњу стуба за електронске сирене и усмерену антену за обавештавање и узбуњивање од поплавног таласа, на катастарској парцели број 2204/1 КО Велика Врбица,због неиспуњености формалних услова за даље поступање по истом.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Обједњена процедура