Понедељак, 26. Март 2018.

Одељење за инспекцијске послове

 Одељење за инспекцијске послове обавља: контролу извођења радова и изградњe грађевинских објеката, израду решења о рушењу и уклањања објеката за објекте који немају грађевинску дозволу, израду нормативно-правних аката и административно-техничких послова којима се уређују и обезбеђују услови и мере које је потребно спровести и обезбедити у току рушења и уклањања објеката , надзор над применом прописа у области комуналне делатности, надзор над применом и спровођењем закона и других прописа из области заштите животне средине: заштита од буке, заштита ваздуха, заштита од нејонизујућег зрачења, заштита природе, процена утицаја на животну средину и управљања отпадом, надзор над применом закона о превозу у друмском саобраћају, припрема планове инспекцијског надзора, сачињава контролне листе из области инспекцијског надзора, израђује нацрте аката из надлежности Одсека за потребе органа општине, обавља и друге послове у складу са законом и актима органа општине.

 

 

ДОКУМЕНТА

 

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ЗА 2018. ГОДИНУ – ОПШТИНСКА УПРАВА КЛАДОВО, ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

ГОДИШЊИ ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ЗА 2018. ГОДИНУ – ОПШТИНСКА УПРАВА КЛАДОВО, ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2018. ГОД. – СЛУЖБА НАДЗОРА – ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ:

          1. КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:

                        1. Управљање отпадом

                        2.Индустријски објекти 

                        3.Нејонизујуће зрачење

                        4.Јонизујуће зрачење 

                        5.Хемикалије и биоциди 

                        6.Заштита природе

        

          2. КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

          3. КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ КОМУНАЛНО - САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

          4. КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

 

 

 ОПШТА АКТА:

              - Извештај 2016

              - Извештај 2017

              - НАЛОГ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

              - ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

              - Годишњи извештај за 2017

              - Обавештење о предстојећем инспркцијском надзору

              - 


Годишњи план:

            * 2018.

  1. Заштита животне средине
  2. Грађевинска инспекција
  3. Коминална инспекција
  4. Комунално-саобраћајна инспекција

             * 2019.

  1. Заштита животне средине - прилог Сагласност
  2. Грађевинска инспекција
  3. Коминална инспекција - прилог Сагласност
  4. Комунално-саобраћајна инспекција