Понедељак, 26. Децембар 2016.

Одељење за привреду, друштвене делатности и локални економски развој

         Одељење за привреду и друштвене делатности обавља послове: који се односе на: аналитичко планске и управне послове у области пољопривреде, заштите и унапређења пољопривредног земљишта, шума и вода, водопривреде, индустрије, саобраћаја, приватног предузетништва, трговине, снабдевености тржишта, привредног развоја, заштите и унапређења животне средине и других привредних делатности за које је надлежна општина, област образовања, област спорта, родне равноправности, друштвене бриге о деци, борачко инвалидске заштите, послови повереништва за избеглице, јавно обавештавање, задовољавање одређених потреба грађана у области занатства, туризма, угоститељства утврђивање права на ученичке и студентске стипендије и кредите и другим областима од интереса за општину и друге послове одређене законом и одлуком, планско аналитичке послове и статистику, послове у области предузетништва и повереништва за избеглице, послове у области борачке заштите, борбе против корупције, заштите података о личности, доступност информација од јавног значаја, обавља послове на изради и имплементацији стратешких докумената, акционих планова и других докумената, врши се припрема и имплементација пројеката за одабране приоритете и успостављaње система спремности пројектне документације,  обављају се послови на креирању и ажурирању база података релевантних субјеката, сарађује са дијаспором, републичким органима, регионалним институцујама и асоцијацијама задуженим за локални економски и рурални развој, врше се активности на јачању капацитета, повезивању и информисању локалних актера који се баве развојним питањима, обавља послове  на изради програма издавања у закуп грађевинског земљишта за постављење привремених објеката, врши послове вођења јавних инвестиција и друге активности ради промоције општине и привлачења инвестиција.

 

ДОКУМЕНТАЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2019. ГОДИНИ

ЗАХТЕВ


Ј А В Н И   П О З И В  ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2019.ГОДИНИ 

ЗАХТЕВ


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ_СРЕДСТАВА ПО  ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КЛАДОВО У 2019. ГОДИНИ

Захтев 


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2020. ГОДИНУ

 


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2020. ГОДИНУ


На основу обавештења привредног друштва "ЕКО-ДЕЗ" д.о.о, дана 20.06.2019. године на територији општине Кладово почеће третман сузбијања ларви комараца. Радови ће се изводити у времену од 09-18 часова, у трајању од 6 дана.

Oбавештење


29.05.2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2019. ГОДИНИ

ЗАХТЕВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ СТРУЧНА ПРАКСА


29.05.2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2019. ГОДИНИ

ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ  ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИJЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА – 2019. ГОДИНА
О    Б   А  В  Е  Ш  Т   Е  Њ  Е  за друго, треће и четврто дете по редоследу рођења мајке


 


Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Кладово

Закључак

 


 

17.07.2018.

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ_СРЕДСТАВА ПО  ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КЛАДОВО У 2018. ГОДИНИ

 


 

 29.06.2018.

 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ  КЛАДОВО ЗА 2019. ГОДИНУКОНКУРС за доделу стипендија за школску 2017./2018. годину