Среда, 12. Новембар 2014.

Трошкови уплаћених средстава за помоћ општини Кладово "Поплаве септембар 2014."

    На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/2007) и члана  16. Одлуке о буџету општине Кладово за 2014.годину („Сл.лист општине Кладово „ бр.13/2013,1,2,4,5/2014) Општинско веће општине Кладово на седници одржаној 6.новембра 2014.године донело је

 

 

 

ОДЛУКУ

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА УПЛАЋЕНИХ НА ИМЕ ДОНАЦИЈА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ШТЕТА ОД ПОПЛАВА

 

Члан 1.

 

 

Из средстава уплаћених на рачун за помоћ угроженима у поплавама у општини Кладово број: 840-3134741-55 код Управе за трезор извршити плаћање обавеза према добављачима за испоруку добара и извршене услуге за време трајања ванредног стања . Средства за ове намене  усмеравају се на позицији број 41 економска класификација  484 накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока код Општинске управе  Кладово /раздео 2 глава 1/ конто 484111 .  Средства за ове намене са  позиције број 41  реализоваће се са  са извором финансирања 08.

Исплату средстава  извршити за следеће добављаче за фактуре достављене  закључно са 03.11.2014.год.   у износу од   4.232.620,94    према приложеним спецификацијама/ и то:

 

1.Д.О.О.Текијанка /за испоручени хлеб/  износ од 130.532,00динара.

 

Д.О.О. ТЕКИЈАНКА

Ред.бр.

Датум издавања

Број рачуна

Износ

1

16.9.2014

3702

3.490,30

2

16.9.2014

3699

3.490,30

3

17.9.2014

3708

3.490,30

4

17.9.2014

3709

3.490,30

5

17.9.2014

3710

6.980,60

6

17.9.2014

3711

6.980,60

7

17.9.2014

3712

5.235,45

8

18.9.2014

3714

3.490,90

9

18.9.2014

3715

5.235,45

10

18.9.2014

3716

1.745,15

11

18.9.2014

3717

1.745,15

12

19.9.2014

3718

3.490,30

13

19.9.2014

3719

3.490,30

14

20.9.2014

3720

3.490,30

15

20.9.2014

3721

5.200,55

16

21.9.2014

3723

2.792,24

17

21.9.2014

3724

5.235,45

18

22.9.2014

3725

4.188,36

19

23.9.2014

3728

3.490,30

20

23.9.2014

3729

1.047,09

21

24.9.2014

3731

1.047,09

22

24.9.2014

3732

3.490,30

23

25.9.2014

3733

2.792,24

24

25.9.2014

3734

1.047,09

25

26.9.2014

3735

2.094,18

26

26.9.2014

3737

1.047,09

27

27.9.2014

3740

1.047,09

28

27.9.2014

3742

3.490,30

29

27.9.2014

3741

1.745,15

30

28.9.2014

3756

1.047,09

31

28.9.2014

3757

4.188,36

32

29.9.2014

3758

1.047,09

33

30.9.2014

3759

698,06

34

30.9.2014

3760

2.094,18

35

30.9.2014

3761

698,06

36

1.10.2014

3784

872,58

37

1.10.2014

3785

1.396,12

38

1.10.2014

3786

698,06

39

2.10.2014

3830

872,58

40

2.10.2014

3832

872,58

41

2.10.2014

3831

1.396,12

42

3.10.2014

3835

698,06

43

3.10.2014

3834

872,58

44

3.10.2014

3833

872,58

45

4.10.2014

3836

872,58

46

4.10.2014

3837

1.745,15

47

6.10.2014

60315

777,00

48

6.10.2014

3931

1.047,09

49

7.10.2014

3870

378,18

50

8.10.2014

3932

1.047,09

51

9.10.2014

3933

1.396,12

52

10.10.2014

3934

968,06

53

11.10.2014

3935

1.396,12

54

12.10.2014

4003

698,06

55

13.10.2014

4004

698,06

56

14.10.2014

4005

698,06

57

15.10.2014

4006

523,55

58

17.10.2014

4025

698,06

59

18.10.2014

4026

349,03

60

19.10.2014

4099

349,03

61

21.10.2014

4100

349,03

62

22.10.2014

4101

523,55

63

23.10.2014

4102

698,06

64

24.10.2014

4103

523,55

65

25.10.2014

4118

872,58

 

СВЕГА:

130.532,03

 

 

 

 

 

2. Д.О.О. ТЕКИЈАНКА /ОСТАЛЕ ЖИВОТНЕ НАМЕРНИЦЕ И СРЕДСТВА ЗА

     ХИГИЈЕНУ И ОСТАЛО/ У ИЗНОСУ ОД 474.308,67 динара

 

Д.О.О ТЕКИЈАНКА  ОСТАЛО

Ред.број.

Датум издавања

Број рачуна

Износ

1

16.9.2014

0774/14

11.855,00

2

16.9.2014

3701

54.048,72

3

16.9.2014

3704

23.288,93

4

16.9.2014

3703

39.167,85

5

16.9.2014

3700

3.887,44

6

16.9.2014

3694

28.745,52

7

16.9.2014

3695

20.344,77

8

16.9.2014

3697

20.038,82

9

16.9.2014

3698

14.849,28

10

17.9.2014

0775/14

21.875,00

11

17.9.2014

3705

21.031,82

12

18.9.2014

0779/14

24.590,00

13

18.9.2014

3713

11.394,77

14

21.9.2014

3722

2.260,37

15

22.9.2014

0791/14

23.605,00

16

22.9.2014

0790/14

25.875,00

17

22.9.2014

0789/14

16.450,00

18

22.9.2014

0788/14

1.960,00

19

22.9.2014

0787/14

3.150,00

20

22.9.2014

0786/14

1.400,00

21

22.9.2014

3612

1.244,62

22

23.9.2014

0794/14

19.926,00

23

23.9.2014

3726

4.652,26

24

26.9.2014

0800/14

18.515,00

25

29.9.2014

0812/14

4.200,00

26

29.9.2014

0813/14

7.420,00

27

29.9.2014

0814/14

7.965,00

28

29.9.2014

0815/14

7.220,00

29

3.10.2014

1107231

3.098,42

30

4.10.2014

28458241

1.545,00

31

7.10.2014

60748

2.635,16

32

8.10.2014

507829

2.701,48

33

9.10.2014

0850/14

9.765,00

34

9.10.2014

3909

1.961,37

35

9.10.2014

559

2.654,03

36

10.10.2014

3921

575,73

37

10.10.2014

565

1.530,13

38

11.10.2014

61829

998,00

39

14.10.2014

3964

918,59

40

14.10.2014

573

789,12

41

18.10.2014

4024

459,07

42

24.10.2014

588

2.816,40

43

25.10.2014

R-0882/14

900,00

 

SVEGA:

474.308,67

 

 

 

3. А.Д.ЂЕРДАП ТУРИСТ / за смештај угрожених и лица ангажованих у пружању помоћи,довозу хране и др,/ у износу од 436.247,00 динара

 

А.Д ЂЕРДАП ТУРИСТ

Ред.број

ДАТУМ ИЗД.РАЧУНА

БРОЈ РАЧУНА

ИЗНОС

1

26.9.2014

510

3.929,00

2

29.9.2014

1400605

3.089,60

3

30.9.2014

1400615

17.537,60

4

1.10.2014

1400622

10.364,00

5

2.10.2014

1400623

25.652,00

6

3.10.2014

1401456

3.096,00

7

3.10.2014

1401454

19.261,80

8

3.10.2014

1401455

18.541,80

9

5.10.2014

1401472

7.773,00

10

5.10.2014

1401473

7.773,00

11

5.10.2014

1401474

7.357,00

12

4.10.2014

1400629

2.591,00

13

5.10.2014

525

3.920,00

14

9.10.2014

1400638

3.096,00

15

9.10.2014

1400643

3.096,00

16

9.10.2014

1400639

6.692,00

17

9.10.2014

1400637

62.158,80

18

10.10.2014

536

125.400,00

19

18.10.2014

1400683

3.096,00

20

22.10.2014

1400688

101.822,40

 

 

СВЕГА:

436.247,00

 

 

4. ЕГЕТА ДОО НЕГОТИН / ЗА ИСПОРУЧЕНО ГОРИВО/  у износу од

206.422,13 динара према следећој спецификацији:

ЕГЕТА ДОО НЕГОТИН

Редни број

ДАТУМ ИЗД.РАЧУНА

БРОЈ РАЧУНА

ИЗНОС

1

16.9.2014

875-1/2014

6.330,76

2

17.9.2014

884-1/2014

1.519,00

3

17.9.2014

880-1/2014

9.114,00

4

17.9.2014

877-1/2014

540,00

5

17.9.2014

886-1/2014

6.137,55

6

17.9.2014

879-1/2014

6.077,52

7

18.9.2014

893-1/2014

7.745,00

10

18.9.2014

895-1/2014

3.700,28

11

18.9.2014

898-1/2014

550,00

12

19.9.2014

905-1/2014

6.196,00

13

20.9.2014

920-1/2014

5.740,00

14

20.9.2014

912-1/2014

6.197,55

15

21.9.2014

924-1/2014

6.196,00

16

22.9.2014

937-1/2014

4.648,55

17

22.9.2014

935-1/2014

3.038,00

18

22.9.2014

931-1/2014

6.196,00

19

23.9.2014

949-1/2014

3.099,55

20

23.9.2014

944-1/2014

5.000,10

21

23.9.2014

952-1/2014

12.152,00

22

23.9.2014

948-1/2014

6.196,00

23

23.9.2014

946-1/2014

7.746,55

24

23.9.2014

950-1/2014

4.647,00

25

24.9.2014

957-1/2014

4.647,00

26

24.9.2014

954-1/2014

3.808,13

27

24.9.2014

956-1/2014

6.505,80

28

25.9.2014

964-1/2014

3.980,00

29

25.9.2014

966-1/2014

5.468,40

30

25.9.2014

967-1/2014

7.280,30

31

26.9.2014

976-1/2014

5.450,17

32

26.9.2014

975-1/2014

3.098,00

33

27.9.2014

982-1/2014

7.745,00

34

27.9.2014

983-1/2014

4.647,00

35

28.9.2014

990-1/2014

6.076,00

36

28.9.2014

987-1/2014

4.956,50

37

29.9.2014

986-1/2014

7.745,00

38

2.10.2014

1017-1/2014

2.278,50

39

3.10.2014

1021-1/2014

9.108,12

40

8.10.2014

1045-1/2014

4.860,80

 

 

СВЕГА:

206.422,13

 

 

5. Д.О.О. ГОЛУБОВИЋ /за испоручено гориво и мазива/ у износу од

633.534,84 динара према приложеној специјфикацији:

 

  ДОО ГОЛУБОВИЋ НЕГОТИН

Редни број

ДАТУМ ИЗД.РАЧУНА

БРОЈ РАЧУНА

ИЗНОС

1

15.9.2014

1434-8/2014

8.999,21

2

15.9.2014

1435-8/2014

1.899,09

3

15.9.2014

1760-1/2014

1.900,63

4

15.9.2014

1762-1/2014

1.863,81

5

15.9.2014

1761-1/2014

1.958,92

6

15.9.2014

1428-8/2014

1.534,00

7

15.9.2014

1759-1/2014

3.928,58

8

16.9.2014

1775-1/2014

20.449,88

9

16.9.2014

1437-8/2014

10.896,65

10

20.9.2014

1456-8/2014

2.600,00

11

21.9.2014

1458-8/2014

31.140,00

12

21.9.2014

1459-8/2014

1.900,00

13

21.9.2014

1460-8/2014

15.538,45

14

23.9.2014

1472-8/2014

155.401,55

15

27.9.2014

1492-8/2014

31.081,55

16

28.9.2014

1500-8/2014

24.930,82

17

29.9.2014

1503-8/2014

19.802,62

18

29.9.2014

1506-8/2014

11.443,65

19

29.9.2014

1510-8/2014

34.192,66

20

30.9.2014

1513-8/2014

31.084,66

21

1.10.2014

1524-8/2014

7.400,14

22

2.10.2014

1532-8/2014

18.445,98

23

2.10.2014

1534-8/2014

39.184,11

24

3.10.2014

1539-8/2014

31.080,00

25

7.10.2014

1562-8/2014

35.361,27

26

7.10.2014

1556-8/2014

31.080,00

27

8.10.2014

1568-8/2014

16.100,99

28

11.10.2014

1585-8/2014

42.335,62

 

 

СВЕГА:

633.534,84

 

6.ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ  ЗАЈЕЧАР/за извршену дератизацију и контролу воде/ у износу од  644.034,00 динара према спецификацији:

 

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОПЛАВЕ 2014

Р.БРОЈ

ДАТУМ ИЗД.РАЧУНА

БРОЈ РАЧУНА

ИЗНОС

1

30.9.2014

77/25-70719

206.535,00

2

7.10.2014

93/25-70817

41.307,00

3

7.10.2014

92/25-70816

29.505,00

4

9.10.2014

31/25-70851

5.901,00

5

9.10.2014

32/25-70852

118.020,00

6

15.10.2014

51/25-70954

24.066,00

7

20.10.2014

7/25-71121

9.510,00

8

20.10.2014

6/25-71120

6.340,00

9

20.10.2014

5/25-71119

6.340,00

10

20.10.2014

4/25-71118

3.170,00

11

20.10.2014

3-25/71117

3.170,00

12

20.10.2014

2/25-71116

3.170,00

13

22.10.2014

49/25-71176

121.750,00

14

22.10.2014

46/25-71173

4.000,00

15

22.10.2014

47/25-71174

35.750,00

16

22.10.2014

48/25-71175

25.500,00

 

 

СВЕГА:

644.034,00

 

 

 

 

 

7.А.Д. ЖИТО-ПРОМЕТ ЗАЈЕЧАР / за испоручени хлеб /према приложеној спецификацији

 

                                А.Д. "ЖИТО-ПРОМЕТ" ЗАЈЕЧАР

Ред.бр.

Датум издавања

Број рачуна

Износ

1

22.9.2014

117809

25.920,00

2

23.9.2014

115085

37.440,00

3

24.9.2014

115215

34.560,00

4

26.9.2014

117775

34.560,00

5

27.9.2014

117933

34.560,00

6

28.9.2014

117968

34.560,00

7

29.9.2014

118372

34.560,00

8

30.9.2014

118394

25.920,00

9

1.10.2014

119668

28.800,00

10

2.10.2014

119795

30.240,00

11

3.10.2014

121128

12.960,00

12

4.10.2014

121129

12.960,00

13

5.10.2014

121876

14.400,00

14

6.10.2014

121130

8.640,00

15

7.10.2014

122312

7.200,00

16

8.10.2014

123440

8.640,00

17

9.10.2014

123361

12.960,00

18

10.10.2014

123471

4.320,00

19

20.10.2014

127499

1.728,00

 

 

СВЕГА:

404.928,00

 

7. OМЛАДИНСКИ  КАМП „ЂЕРДАП“  / за смештај лица    у кампу и трошкови сервирања хране у кампу за све који су у кампу боравили за време ванредне ситуације/ по рачуну број 237 од 24.10.2014.године у износу од  1.165.230,00 динара

 

8. ОСТАЛИ ДОБАВЉАЧИ  / за извршене услуге  и испоруку добара/ према приложеној спецификациј :

 

ОСТАЛИ ДОБАВЉАЧИ    

Р.БРОЈ

ДАТУМ ИЗД.РАЧУНА

НАЗИВ ДОБАВЉАЧА

БРОЈ РАЧУНА

ИЗНОС

1

15.9.2014

СУР ЕЛИТЕ

К-496/2014

7.170,00

2

17.9.2014

ЛЕПЕНСКИ ВИР

443

27.811,02

3

18.9.2014

ДУНАВКА ДОО

96/14

16.290,00

4

19.9.2014

ЈЕЗЕРО

276/14

7.950,00

5

19.9.2014

ПРИЗМА

4/14

1.550,00

6

20.9.2014

СУР ЕЛИТЕ

К-505/2014

8.340,00

7

20.9.2014

СУР ЕЛИТЕ

К-506/2014

11.250,00

8

20.9.2014

СУР ЕЛИТЕ

К-509/2014

19.645,00

9

20.9.2014

АПАР. МОНАЛИЗА

70/14

17.800,00

10

24.9.2014

ШЕРМИС

11-0725

21.800,00

11

24.9.2014

АГРОПЛАНТ

519498

15.114,00

12

24.9.2014

АЛАС ПЛУС

37/14

8.640,00

13

25.9.2014

ВУЛ.РАДЊА НЕ-ГА24

115/2014

2.550,00

14

27.9.2014

СТР МАЊА ПЛАСТ

406-КР/14

8.910,00

15

30.9.2014

АГРОПЛАНТ

519527

6.552,00

16

30.9.2014

ПОЛЕТ ДОО

9-39-4643

18.000,00

17

30.9.2014

ПОЛЕТ ДОО

9-33-4643

36.000,00

18

1.10.2014

ЈЕЗЕРО

294/14

16.240,00

19

6.10.2014

АПО. БАРБУЛОВИЋ

0073

9.973,68

20

6.10.2014

ЈЕЗЕРО

302/14

11.490,00

21

8.10.2014

ОПТИЛУКС

4/173

15.000,00

22

8.10.2014

ОПТИЛУКС

4/172

18.900,00

23

8.10.2014

МЕЊ. ПРИНЦ

013

2.500,00

24

9.10.2014

ДАНГУБА

9/10

1.825,00

25

10.10.2014

ЈКП БАДЊЕВО

14-022000494

151.934,40

26

10.10.2014

МИГ КОМЕРЦ

240/14

3.600,00

27

07.10.2014

АПОТ.БАРБУЛОВИЋ

0072/14

 

                 928,20

28

14.10.2014

ОРХИДЕЈА

59/2014

3.000,00

29

14.10.2014

ТЕХНОМЕДИА

0046/14-4

3.399,00

30

19.10.2014

СУР ЕЛИТЕ

170/2014

4.860,00

31

19.10.2014

СУР ЕЛИТЕ

172/2014

3.020,00

32

19.10.2014

СУР ЕЛИТЕ

171/2014

990,00

33

22.10.2014

РОБНА КУЋА ЛУКАС

1294/14

21.480,00

34

05.11.2014

Туристичка орг.Кладово

188/014

27.000,00

35

05.11.2014

Туристичка орг. Клад.

189/014

10.800,00

 

 

 

СВЕГА:

542.312,30

                                                  

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије и и локалну пореску администрацију.

         

 

 

Број: 400-32/2014-II

У Кладову 06.11.2014.год.                                                                                                                                      

       Преседник

                                                                                                         Радован Арежина

 

 

 


 

 

    На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/2007) и члана  16. Одлуке о буџету општине Кладово за 2014.годину („Сл.лист општине Кладово „ бр.13/2013,1,2,4,5/2014) Општинско веће општине Кладово на седници одржаној 26.новембра 2014.године донело је

 

 

 

ОДЛУКУ

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА УПЛАЋЕНИХ НА ИМЕ ДОНАЦИЈА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ШТЕТА ОД ПОПЛАВА

 

Члан 1.

 

 

Из средстава уплаћених на рачун за помоћ угроженима у поплавама у општини Кладово број: 840-3134741-55 код Управе за трезор извршити плаћање обавеза према добављачима за испоруку добара и извршене услуге за време трајања ванредног стања . Средства за ове намене  усмеравају се на позицији број 41 економска класификација  484 накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока код Општинске управе  Кладово /раздео 2 глава 1/ конто 484111 .  Средства за ове намене са  позиције број 41  реализоваће се са  са извором финансирања 08.

Исплату средстава  извршити за следеће добављаче за фактуре достављене  закључно са  26.11.2014.год.   у износу од  2.396.344,65  према приложеним спецификацијама/ и то:

 

1.Д.О.О.Текијанка

 

 

 

 

Ред.бр.

Датум издавања

Број рачуна

Износ

1

22.09.2014.

3612

1.244,62

2

06.10.2014.

60325

18.655,47

3

10.10.2014.

3934

698,06

4

16.10.2014.

Р-0863/14

16.570,00

5

26.10.2014.

567

7.588,13

6

14.11.2014.

72015

1.477,38

 

 

СВЕГА:

46.233,66

 

2. А.Д.ЂЕРДАП ТУРИСТ

 

                               

 

 

 

Ред.бр.

Датум издавања

Број рачуна

Износ

1

02.10.2014.

1401448

3.096,00

2

27.10.2014.

1400697

15.480,00

3

29.10.2014.

1401693

3.096,00

4

31.10.2014.

1401720

3.096,00

 

 

СВЕГА:

24.768,00

 

 

 

 

3. А.Д. ЖИТО-ПРОМЕТ ЗАЈЕЧАР

 

                               

 

 

 

Ред.бр.

Датум издавања

Број рачуна

Износ

1

11.10.2014.

124546

1.440,00

2

13.10.2014.

125074

1.440,00

3

20.10.2014.

127499

1.728,00

 

 

СВЕГА:

4.608,00

 

4. „ЕКО-КИ“ ДОО Кладово

                               

 

 

 

Ред.бр.

Датум издавања

Број рачуна

Износ

1

26.09.2014.

316/О

2.563,20

2

30.09.2014.

324/О

2.563,20

 

 

СВЕГА:

5.126,40

 

 

 

5. НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ „НИС“ А.Д Н.САД

 

         

 

 

 

Ред.бр.

Датум издавања

Број рачуна

Износ

1

29.09.2014.

2014/01

1.195.887,48

2

29.10.2014.

2014/01

52.289,89

 

 

СВЕГА:

1.248.177,37

 

6.  А.Д. „Ђердап-услуге“ Кладово

                               

 

 

 

Ред.бр.

Датум издавања

Број рачуна

Износ

1

06.11.2014.

500-2139

34.070,00

2

07.11.2014.

500-2142

187.415,00

3

12.11.2014.

500-2163

65.332,00

4

19.11.2014

500-2215

3.050,00

 

 

СВЕГА:

289.867,00

 

7. „ГЛОБУЛ“ ДОО Кладово

 

 

 

 

 

Ред.бр.

Датум издавања

Број рачуна

Износ

1

21.11.2014.

У07-0078

56.400,00

2

21.11.2014.

У07-0079

56.400,00

3

21.11.2014.

У07-0080

56.400,00

4

21.11.2014.

У07-0081

56.400,00

 

 

СВЕГА:

225.600,00

 

 

 

 

 

 

8. ОСТАЛИ ДОБАВЉАЧИ  

 

 

                  

 

 

 

 

Ред.бр.

НАЗИВ

Датум издавања

Број рачуна

Износ

1

АУТО-ШОП

27.09.2014.

458

7.950,00

2

СТР МАРЈАНОВИЋ

01.10.2014.

95/6

56.250,00

3

МАГИК КОМПЈУТЕРС

14.10.2014.

90-14

1.800,00

4

ДОЛБИНГ

15.10.2014.

31/99

99.710,00

5

ПЕЂА-Трошкови превоза

 

окт/14

39.548,22

6

ЈКП БАДЊЕВО

31.10.2014.

14-РН022000520

122.292,00

7

ТОМИЋ ДОО

04.11.2014.

80/14

24.000,00

8

МУП СРБИЈЕ

29.11.2014.

170

9.504,00

9

ПАНОРАМА 2

20.10.2014.

О5/14

10.910,00

10

СВЕТА СТР

31.10.2014.

31-10-1.

14.925,00

11

МЗ П.СЕЛО

18.11.2014.

19/14

30.000,00

12

ПРИНЦ КЛАДОВО

14.10.2014.

О14

2.000,00

13

ПАНОРАМА2

16.11.2014.

18/2014

15.950,00

14

ЕПС-ПО МЕСНИМ ЗАЈЕДН

ОКТ/14

ОКТ/14

117.125,00

 

 

СВЕГА:

 

551.964,22

 

 

                                                   Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије и локалну пореску администрацију.

         

 

 

Број: 400- 34 /2014-II

У Кладову 26.11.2014.год.                                                                                                                                                               Преседник

                                                                                                         Радован Арежина

 


 

    На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/2007) и члана  16. Одлуке о буџету општине Кладово за 2014.годину („Сл.лист општине Кладово „ бр.13/2013,1,2,4,5/2014) Општинско веће општине Кладово на седници одржаној  09.12. 2014.године донело је

 

ОДЛУКУ

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА УПЛАЋЕНИХ НА ИМЕ ДОНАЦИЈА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ШТЕТА ОД ПОПЛАВА

 

Члан 1.

 

Из средстава уплаћених на рачун за помоћ угроженима у поплавама у општини Кладово број: 840-3134741-55 код Управе за трезор извршити плаћање обавеза према добављачима за испоруку добара и извршене услуге за време трајања ванредног стања . Средства за ове намене  усмеравају се на позицији број 41 економска класификација  484 накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока код Општинске управе  Кладово /раздео 2 глава 1/ конто 484111 .  Средства за ове намене са  позиције број 41  реализоваће се са  са извором финансирања 08.

Исплату средстава  извршити за следеће добављаче за фактуре достављене  закључно са  01.12.2014.год.   у износу од  1.114.581,38 према приложеним спецификацијама/ и то:

 

Ред. бр.

НАЗИВ

Датум издавања

Број рачуна

Износ

1

"ДОЛБИНГ"

15.10.2014.

31/99

99.710,00

2

"Авангард"

04.11.2014.

Т-151/2014

120.000,00

3

"Авангард"

11.11.2014.

Т-156/2014

120.000,00

4

Аутосервис Џанко

15.11.2014.

41/11

56.745,00

5

Глобул

25.11.2014.

у07-0085

56.400,00

6

Глобул

26.11.2014.

у07-0086

56.400,00

7

СР Новаковић

27.11.2014.

ф04-0001

37.000,00

8

Пекара Барбуловић

27.11.2014.

ф41-0228

37.000,00

9

Глобул

28.11.2014.

у07-0087

56.400,00

10

Глобул

29.11.2014.

у07-0088

56.400,00

11

Топ-турист

30.11.2014.

680-14

353.997,60

12

Ђердап-услуге

01.12.2014.

500-2275

34.675,00

13

Ђорђевић Предраг-трошк.соп.аут.

нов/2014.

нов/2014.

29.853,78

 

 

СВЕГА:

 

1.114.581,38

 

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије и локалну пореску администрацију.

         

 

 

Број: 400- 35/2014-II

У Кладову  09.12.2014.год.                                                                                                                                                              Преседник

                                                                                                         Радован Арежина

 

 


 

    На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/2007) и члана  16. Одлуке о буџету општине Кладово за 2014.годину („Сл.лист општине Кладово „ бр.13/2013,1,2,4,5/2014) Општинско веће општине Кладово на седници одржаној  15.12. 2014.године донело је

 

ОДЛУКУ

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА УПЛАЋЕНИХ НА ИМЕ ДОНАЦИЈА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ШТЕТА ОД ПОПЛАВА

 

Члан 1.

 

Из средстава уплаћених на рачун за помоћ угроженима у поплавама у општини Кладово број: 840-3134741-55 код Управе за трезор извршити плаћање обавеза према добављачима за испоруку добара и извршене услуге за време трајања ванредног стања . Средства за ове намене  усмеравају се на позицији број 41 економска класификација  484 накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока код Општинске управе  Кладово /раздео 2 глава 1/ конто 484111 .  Средства за ове намене са  позиције број 41  реализоваће се са  са извором финансирања 08.

Исплату средстава  извршити за следеће добављаче за фактуре достављене  закључно са  15.12.2014.год.   у износу од   601.527,64  према приложеним спецификацијама/ и то:

 

 

Ред. бр.

НАЗИВ

Датум издавања

Број рачуна

Износ

1

ЕПС –по списку за поплављ. у МЗ ТЕКИЈИ

15.12.2015.год.

Октобар/14

25.097,00

2

СР НОВАКОВИЋ

27.11.2014.год.

FO4-0001

37.000,00

3

С.З.Р.ДОЛБИНГ

15.10.2014.год..

31/99

99.710,00

4

ТОП ТУРИСТ ДОО

05.12.2015.год.

716/14

265.498,20

5

ТЕКИЈАНКА ДОО

05.11.2014.год.

4250

523,55

6

ТЕКИЈАНКА  ДОО

05.12.2014.год.

4599

36.564,00

7

ГЛОБУЛ

05.12.2014.год.

UO-0089

56.400,00

8

TEKIJАНКА ДОО

05.12.2014.ДОД.

4604

36.564,00

9

ОПТИЛУКС

04.12.2014.год.

7/12

7.500,00

10

Путни налог број 114-1/2014-658-III-02

28.11.2014.год.

 

29.853,78

11

Путни налог број 114-1/2014-655/1-III-02

21.11.2014.год.

 

6.817,11

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

СВЕГА:

 

601.527,64

 

 

 Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије и локалну пореску администрацију.

         

 

 

Број: 400- 39  /2014-II

У Кладову  15.12.2014.год.                                                                                                                                                              Преседник

                                                                                                         Радован Арежина

 


 

    На основу члана 44 .Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/2007) и члана  16. Одлуке о буџету општине Кладово за 2014.годину („Сл.лист општине Кладово „ бр.13/2013,1,2,4,5/2014)  председник општине Кладово  донео је

 

ОДЛУКУ

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА УПЛАЋЕНИХ НА ИМЕ ДОНАЦИЈА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ШТЕТА ОД ПОПЛАВА

 

Члан 1.

 

Из средстава уплаћених на рачун за помоћ угроженима у поплавама у општини Кладово број: 840-3134741-55 код Управе за трезор извршити плаћање обавеза према добављачима за испоруку добара и извршене услуге за време трајања ванредног стања . Средства за ове намене  усмеравају се на позицији број 41 економска класификација  484 накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока код Општинске управе  Кладово /раздео 2 глава 1/ конто 484111 .  Средства за ове намене са  позиције број 41  реализоваће се са  са извором финансирања 08.

Исплату средстава  извршити за следеће добављаче за фактуре достављене  закључно са  24.12.2014.год.   у износу од    575.187,00  према приложеним спецификацијама/ и то:

Ред. бр.

НАЗИВ

Датум издавања

Број рачуна

Износ

1

Д.О.О  ВИЛИ

19.12.2014.ГОД

215/2014

575.187,00

 

 

СВЕГА:

 

575.187,00

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије и локалну пореску администрацију.

         

 

 

Број: 400- 45 /2014-II

У Кладову  24.12.2014.год.                                                                                                                                                              Преседник

                                                                                                         Радован Арежина

 


 

    На основу члана 44 .Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/2007) и члана  16. Одлуке о буџету општине Кладово за 2014.годину („Сл.лист општине Кладово „ бр.13/2013,1,2,4,5/2014)  председник општине Кладово  донео је

 

ОДЛУКУ

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА УПЛАЋЕНИХ НА ИМЕ ДОНАЦИЈА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ШТЕТА ОД ПОПЛАВА

 

Члан 1.

 

Из средстава уплаћених на рачун за помоћ угроженима у поплавама у општини Кладово број: 840-3134741-55 код Управе за трезор извршити плаћање обавеза према добављачима за испоруку добара и извршене услуге за време трајања ванредног стања . Средства за ове намене  усмеравају се на позицији број 41 економска класификација  484 накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока код Општинске управе  Кладово /раздео 2 глава 1/ конто 484111 .  Средства за ове намене са  позиције број 41  реализоваће се са  са извором финансирања 08.

Исплату средстава  извршити за следеће добављаче за фактуре достављене  закључно са  30.12.2014.год.   у износу од   512.135,34  према приложеним спецификацијама/ и то:

Ред. бр.

НАЗИВ

Датум издавања

Број рачуна

Износ

1

Ђердап услуге  а,д.

23.12.2014.ГОД

500-2441

29.590,00

2

Шермис ДОО

22.12.2014.ГОД.

F11-1034

14.710,00

3

Егета доо Неготин

17.12.2014,год.

1369-1/2014

303.383,32

4

СУР Слаћко

17.12.2014.год.

2/12/14

5.950,00

5

ПР ДАБЕСК-ПРОМ

17.12.2014.ГОД.

7/14

9.040,00

6

СТР АУТО ШОП

29.12.2014.ГОД.

655/2014

23.000,00

7

Шермис ДОО

29.12.2014.ГОД.

F11-1051

69.500,00

8

Решење бр. 40-83/2014-II

30.12.2014.ГОД.

 

56.962,02

 

 

СВЕГА:

 

512.135,34

 

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије и локалну пореску администрацију.

         

 

Број: 400- 48/2014-II

У Кладову  30.12.2014.год.                                                                                                                                                              Преседник

                                                                                                         Радован Арежина