Петак, 22. Мај 2015.

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА (По+П+4) на кп.бр.4216 и 4217 КО Кладово

 

Петак  22.мај 2015.године

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КЛАДОВО  Република Србија

Одељење за урбанизам,грађевинарство и послове управног надзора

Одељење за урбанизам,грађевинарство и послове управног надзора Општинске управе Општине Кладово на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр.72/09, 81/09, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/14– Одлука, 132/14 и 145/14) и Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Службени гласник РС”, број 43/2010)

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА (По+П+4)

 на кп.бр.4216 и 4217 КО Кладово

 

 ЛОКАЦИЈА:

               КАТАСТАРСКЕ  ПАРЦЕЛЕ БРОЈ:

               4216 и 4217  К.О.Кладово ,Општина Кладово

 

 ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће  се у згради Општинске управе Кладова,у улици краља Александра бр.35, у канцеларији бр.20, у периоду од 25. маја  до 02. јуна 2015.године,  све потребне информације даваће присутно стручно лице.

 

Носилац израде предметног урбанистичког пројекта је Предузеће Биро Цветковић  из Књажевца,улица Бранка Радичевића бр.2. 
Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам, грађевинарство и  послове управног надзора, ул. Краља Александра бр 35, најкасније до 02. јуна 2015. Године до 14 часова. 

 

  Представник носиоца израде предметног урбанистичког пројекта Биро Цветковић  из Књажевца ће  02.јуна 2015.године у 16 часова, у сали за састанке,Општине Кладово,  давати обавештења о урбанистичко-архитектонском решењу Урбанистичког пројекта .