Понедељак, 06. Април 2015.

ПОНАВЉАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА „ПРИВРЕДНА ЗОНА КЛАДОВО“ У ОПШТИНИ КЛАДОВО

Одељење за урбанизам,грађевинарство и послове управног надзора Општинске управе Кладова, по обављеној стручној контроли НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА„ПРИВРЕДНА ЗОНА КЛАДОВО“ У ОПШТИНИ КЛАДОВО од стране Комисије за планове, на основу члана 50. и 51. 54. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 - одлука УС,132/2014 и 145/2014)  и члана 54. правилникa о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, оглашава

 

 

ПОНАВЉАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА

НАЦРТА  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА

ПРИВРЕДНА ЗОНА КЛАДОВО

 У ОПШТИНИ КЛАДОВО

 

               

 

Јавни увид (ПОНАВЉАЊЕ) обавиће се у времену од 06.04.2015. до 27.04.2015. године у просторијама Општинске управе Кладова у канцеларији бр.20, радним данима од 10,00 до 14,00 часова.

Нацрт планског документа у дигиталном облику биће изложен преко интернет стране www.kladovo. rs у току трајања јавног увида.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на изложени, напред наведени плански документ у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику на писарници Општинске управе Кладово.

Свим заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени плански документ, Одељење за урбанизам, грађевинарство, и послове управног надзора пружаће потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби на плански документ.

Општинска управа Кладово у сарадњи са обрађивачем организује јавну презентацију о ПОНОВЉЕНОМ НАЦРТУ ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА„ПРИВРЕДНА ЗОНА КЛАДОВО“ У ОПШТИНИ КЛАДОВО дана 27.04.2015. у 16,00 часова у просторијама Oпштинске управе Кладово.

 

Јавноj презентацији, присуствоваће чланови Комисије за планове општине Кладова, представници обрађивача планског документа, одговорни урбаниста,представници Општинске управе, представници Одељења за урбанизам, грађевинарство и послове управног надзора као и подносиоци примедби на плански документ.

Подносилац примедби на Поновљени Нацрт планског документа може образложити примедбе пред Комисијом.

О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно ће изнети свој став.