Понедељак, 26. Децембар 2016.

Одељење за управне и заједничке послове

            Одељење за управне и заједничке послове обавља послове које се односе на: обављање канцеларијског пословања са пријемом и евиденцијом поднесака, отпремање и доставу поште, архивирање предмета, одабирање и чување регистратурског материјала; послове матичне евиденције, грађанска стања, решавање у првом степену у области грађанских стања, вођење и ажурирање бирачких спискова и обављање других послова из ове области, када је то законом или другим прописом одређено, послове месних канцеларија и курира; персоналне послове и послове везани за област рада и радних односа, израда решења и других аката којима се одлучује о правима и обавезама запослених у Општинској управи, послове економата, дактилобиротехнички и слични послови, послови телефонске централе, заједничког бифеа, послове текућег одржавања зграде, уређаја и опреме, одржавање чистоће у радним и другим просторијама, превоз моторним возилима и обезбеђење зграде Општинске управе, обавља имовинско правне послове и послове пружања правне помоћи грађанима, врши послове који се односе на припрему и одржавање седница Скупштине општине, Општинског већа, комисија и других радних тела, обезбеђење усаглашености одлука и других аката Скупштине са Уставом, законом  и Статутом општине, старање о објављивању одлука и других аката, пружање стручне помоћи одборницима у остваривању њихових функција, обавља послове из области одбране и ванрених ситуација, одржавање и развој рачунарске и комуникационе мреже, администрирање базе података, подржавање и сервисирање рачунарске опреме, активне мрежне опреме, текуће поправке и одржавање опреме за комуникације, администрирање базе података, припрему и ажурирање информација за потребе интернет презентације општине и друге послове у складу са законом. 

Уже организационе јединице у оквиру  Одељења за управне и заједничке послове:

  1. Одсек писарнице, пријемне канцеларије и архиве
  2. Одсек за матичну евиденцију, грађанска стања и бирачки списак
  3. Одсек за заједничке послове
  4. Одсек за имовинско-правне послове , правну помоћ  и скупштинске послове.ДОКУМЕНТА

 

СПИСАК ОВЛАШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЛАДОВО


Број запослених за месец mart 2021 године.

Број запослених за месец фебруар 2021 године.

Број запослених за месец Јануар 2021 године.


Објављено 01.07.2019.

Листa  реда првенства  у поступку куповине стана који  се налази на  локацији Насеље „Кључ“, улаз број 1, трећи  спрат,  стан број 13

Листa  реда првенства  у поступку куповине стана који  се налази на  локацији Насеље „Кључ“, улаз број 1, трећи  спрат,  стан број 14


Објављено 01.07.2019.

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КЛАДОВО


Објављено 19.06.2019.

Предлог  листе реда првенства за куповину 2 стана као вид стамбене подршке


Објављено 28.05.2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА КУПОВИНУ СТАНА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО КАО ВИД СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ


Објављено 22.01.2018.

ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЛОКАЦИЈЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА СРЕДСТАВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО

ЗАКЉУЧАК О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА РАДИ ПОСТАВЉАЊА СРЕДСТАВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО


Објављено 29.11.2017.

02 Закњучак и оглас за јавно надметанје за давање у закуп локације ради постављања средстава за оглашавање на територији општине Кладово     


Објављено 29.11.2017.

01 Закњучак и оглас за јавно надметанје за давање у закуп локације ради постављања средстава за оглашавање на територији општине Кладово     

 


ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

                                - ЗАКЉУЧАК o расписивању Огласа за давање у закуп пословног простора путем јавног надметања


ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА   ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО


 ЗАКЉУЧАК О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ  СРЕДСТВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО

                                 - graficki prilog